Thứ Sáu, 20/5/2022
Tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh
17/6/2013 15:31' Gửi bài này In bài này
Công tác huấn luyện

Hàng năm, Đảng ủy Quân sự tỉnh có nghị quyết lãnh đạo, đồng thời chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho các đối tượng duy trì tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XI) “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới” và Nghị quyết số 18 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng DQTV trong tình hình mới”, Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, phát động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ( khoãI) về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, cấp ủy các cấp LLVT tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp thực hiện, chủ động xây dựng kế hoạch CTĐ, CTCT trong từng nhiệm vụ như: SSCĐ huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng, nhiệm vụ tuyển quân hay trong thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; chú trọng vận dụng sáng tạo các nội dung, biện pháp CTĐ, CTCT phù hợp với thực tế địa bàn và đặc thù hoạt động công tác quốc phòng, quân sự địa phương bên cạnh  việc duy trì chặt chẽ nghiêm túc công tác giáo dục chính trị cơ bản đã coi trọng giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống giáo dục chung gắn với giáo dục riêng, cùng với nhiều hoạt động “bổ trợ” như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, gặp mặt nhân chứng lịch sử tổ chức tham quan các di tích lịch sử, nhà văn hoá truyền thống trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hay các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, để giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương hay phát động phong trào thi đua quyết thắng, tổ chức các đợt thi đua cao điểm, thi đua đột kích gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị…Thông qua công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hình mới từ đó khích lệ, động viên cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, vươn lên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.