Thứ Sáu, 20/5/2022
  • Chùa Tháp Phổ Minh - Nam Định

    Chùa Phổ minh thuộc thôn Tức mặc Phường Lộc Vượng Thành phố Nam Định. Được xây dựng dưới triều Trần niên hiệu Thiệu -  Long thứ năm (1262) ở về phía Tây cung điện Trùng Quang. Nơi các thái Thượng Hoàng Nhà Trần, sau khi  nhường ngôi cho các con về ở. Chùa có quy mô bề thế, là nơi tu hành tụng niệm của quan lại, quý tộc cao cấp Nhà Trần do đó chùa được coi là đại danh lam của nước Đại Việt ta.

Trang1
VIDEO CLIP